Via onze website www.yourtrust.eu verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

PRIVACYVERKLARING

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.yourtrust.eu;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN

Wij dienen te voldoen aan de verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens volgens de Wet toezicht trustkantoren. De verwerking van persoonsgegevens welke wij van onze cliënten ontvangen geschiedt ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Sanctie Wet en de Handelsregisterwet. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan onze compliance officer en auditor, tenzij verzocht door de toezichthouder De Nederlandsche Bank, de FIOD, het Ministerie van Financiën of FIU Nederland. In het geval waarin een cliënt besluit om de diensten ten behoeve van de doelvennootschap over te dragen aan een ander trustkantoor, zijn wij verplicht om het andere trustkantoor te informeren over mogelijke integriteitsrisico’s, op grond van artikel 68 van de Wet toezicht trustkantoren.

Persoonsgegevens worden beveiligd digitaal opgeslagen en papieren dossiers worden afgesloten bewaard.

We zullen de persoonsgegevens gedurende een periode van 5 jaren na beëindiging van de cliëntrelatie bewaren. Na verloop van 5 jaren worden de persoonsgegevens vernietigd, in overeenstemming met artikel 40 van de Wet toezicht trustkantoren, tenzij er een andere wettelijke reden is om de gegevens langer te bewaren.

SOLLICITATIES

Uiteraard solliciteert u bij ons met de verwachting dat wij vertrouwelijk omgaan met uw (persoons)gegevens. We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Alvorens wij uw sollicitatie of contactverzoek in behandeling kunnen nemen, vragen we u kennis te nemen van deze privacyverklaring en om akkoord te gaan met onze omgangswijze met uw gegevens.

In het kader van uw sollicitatie verzamelen we uw (persoons)gegevens en leggen die vast. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam en geslacht, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken;
 • Adresgegevens, zodat we kunnen bekijken welke vacatures voor u aan te reizen zijn;
 • Telefoonnummer en emailadres, zodat we u kunnen informeren over vacatures, uw sollicitatieprocedure en u kunnen uitnodigen voor een gesprek of events/acties;
 • Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden, om u te kunnen matchen aan de vacatures die voor u interessant zijn gezien uw ervaring;
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren via de website, in correspondentie en telefonisch;
 • (Pas)foto;
 • Overige gegevens die u vermeld op uw cv;
 • Gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure;
 • Gegevens verkregen uit assessments en andere selectietools;
 • Notities van onze indruk van u en uw kennis en ervaring verkregen op basis van uw sollicitatie en eventuele gesprekken.

Your Trust legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) vast na uw toestemming. Indien u uw (pas)foto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren ervan. Op elk moment kunt u ons vragen de foto te verwijderen uit ons systeem. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via Whatsapp).

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Wanneer u vermoedt dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourtrust.eu Wij zullen de gegevens dan verwijderen.

DOELEN EN GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN U GEGEVENS BIJ EEN SOLLICITATIE

Wij verwerken en verzamelen uw (persoons)gegevens enkel als u hier toestemming voor geeft. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en adequaat te kunnen afhandelen met oog op onze openstaande vacatures;
 • Om uw contactverzoek te kunnen opvolgen, wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld omdat u geïnteresseerd bent in een vacature of in wat Your Trust u kan bieden als werkgever;
 • Als een sollicitatie tot indiensttreding leidt, verwerken en verzamelen wij uw persoonsgegevens op grond van de wettelijke verplichting opgenomen in de Wet toezicht trustkantoren.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • Om u actief te kunnen benaderen wanneer wij denken dat u dé kandidaat bent voor onze vacature en u op te nemen in onze voor u relevante talentpools;
 • Om u te vragen of u ons wilt helpen om onze procedures en website te verbeteren door uw mening te geven.

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

BEWAARTERMIJN BIJ EEN SOLLICITATIE

We zullen uw (persoons)gegevens bewaren gedurende 1 jaar, zodat we in ieder geval voldoende tijd hebben om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en een redelijk periode na uw sollicitatie/inschrijving om u te benaderen over andere voor u interessante vacatures. Hierna zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd uit onze administratie en recruitmentsysteem of dusdanig worden geanonimiseerd dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@yourtrust.eu, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 010 421 5530.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.