Trustkantoren zijn in Nederland verplicht een vergunning te hebben van De Nederlandsche Bank. Daarmee neemt ons land een unieke positie in Europa in. Die vergunningsplicht voor het verlenen van trustdiensten is geregeld in de Wet toezicht trustkantoren. In die wet is tevens geregeld dat De Nederlandsche Bank (hierna ‘DNB’) is belast met de toelating, regulering en controle van Nederlandse trustkantoren.

De trustvergunning is in het jaar van oprichting (2011) aan Your Trust verleend. Voor die vergunning zijn de bestuurders en beleidsbepalers van Your Trust door DNB uitgebreid getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. Op de website van DNB staat een register met de actuele vergunninghouders.

Naast de Wet toezicht trustkantoren zijn trustkantoren gehouden aan de voorschriften van verschillende wet- en regelgevingen, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme;
 • Sanctiewet 1977;
 • Regeling toezicht Sanctiewet 1977.

CERTIFIED TRUSTWORTHY COMPANY

De trustkantoren zijn de poortwachter van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Ruim 20 van de pakweg 100 trustkantoren in Nederland zijn lid van de brancheorganisatie Holland Quaestor welke staat voor hoge standaarden van kwaliteit en integriteit.

KNOW YOUR CLIENT INFORMATIE

Een belangrijk onderdeel van het voldoen aan de wet- en regelgeving is dat een trustkantoor weet en kan aantonen wie de uiteindelijk gerechtigde, ofwel de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is.

Op basis van de wet is een UBO een natuurlijk persoon die een (in)direct belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal of stemrecht of die feitelijke zeggenschap heeft in een Nederlandse entiteit. Voordat wij onze diensten mogen leveren, moet het volgende onder meer bij ons bekend zijn:

 • De reden van de gekozen juridische structuur;
 • De identiteit, achtergrond en integriteit van de UBO(‘s);
 • De herkomst van het vermogen van de UBO(’s) en de herkomst en bestemming van middelen.

Om het profiel van de hiervoor genoemde Ultimate Beneficial Owner te kunnen vaststellen verrichten de accountmanager en de compliance officer een grondig onderzoek voorafgaand aan de acceptatie van een nieuwe cliënt. Daarbij hanteren wij tenminste de volgende algemene normen om te beslissen over cliëntacceptatie:

 1. Een contact met een potentiële cliënt komt als regel tot stand op introductie van een bestaande cliënt of feeder.
 2. Uitgangspunt is in principe dat de directie de UBO van een cliënt of een doelvennootschap persoonlijk heeft ontmoet vóór het aangaan van de zakelijke relatie of aanvang van de dienstverlening, of anders zo spoedig mogelijk daarna.
 3. We verlenen geen diensten aan structuren met aandeelhouders op basis van (niet geregistreerde) aandelen aan toonder omdat de mogelijkheid tot anonieme aandelenoverdracht een te groot risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich meebrengt.
 4. We verlenen geen diensten aan (rechts)personen die zich bezighouden met of aantoonbaar betrokken zijn bij activiteiten die wij maatschappelijk onaanvaardbaar achten of die in strijd zijn met de wet of ons MVO-beleid, daaronder in ieder geval begrepen:1. Handel in wapens
  2. Levering van grondstoffen voor de productie van massavernietigingswapens
  3. Mensenhandel
  4. Kinderarbeid
  5. Prostitutie
  6. Gokindustrie
  7. Handel in bedreigde diersoorten
  8. Politiek extremisme
  9. Porno-industrie