Als trustkantoor zijn wij de poortwachter van de integriteit van de Nederlandse financiële sector.

Wij zijn ons ervan bewust dat een trustkantoor kwetsbaar is voor misbruik van haar dienstverlening voor witwassen, het financieren van terrorisme en andere illegale doeleinden. Ook zien wij een bedreiging in internationale concernstructuren waarbij de uiteindelijk belanghebbende anoniem kan blijven. Als poortwachter hanteren wij dan ook strikte procedures voor onder meer het aannemen van nieuwe cliënten. Alle procedures om de integriteitsrisico’s verbonden aan het verlenen van trustdiensten te beheersen, zijn vastgelegd in ons Procedurehandboek.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Ons mvo-beleid gaat echter verder dan het zijn van een integere partner in het maatschappelijk verkeer. Aansluitend bij de richtlijn van Holland Quaestor, hanteren wij de volgende definitie van mvo:

“Mvo is onze dienstverlening op integere wijze uitvoeren in het belang van het milieu, de sociale omgeving en de economie. Mvo-beleid heeft primair betrekking op onze kernprocessen, waarbij wij ook verantwoordelijkheid nemen voor onze rol in de keten. Dat impliceert dat wij op basis van doorzichtigheid (transparantie) en dialoog relaties onderhouden met relevante belanghebbenden en antwoord geven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij”.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij slechts een beperkte invloed hebben op het (wereldwijde) milieu, de economie, corruptie of mensenrechten. Echter, wat wel in onze invloedsfeer ligt is onze organisatie zelf en het beleid ten aanzien van de cliënten waaraan wij diensten verlenen en aan de medewerkers die wij aan onze organisatie verbinden.